PRIHLÁŠKA

O ŠKOLE

ARTÍK
súkromná základná umelecká škola

V Starej Ľubovni pôsobíme od roku 2006. Spolu s vami sa snažíme posúvať za hranice výtvarného umenia. Máme skvelý tím výtvarníčok, dokonca už aj vlastnú historičku umenia, takže výtvarné vzdelanie u nás je kvalitné a komplexné. V súčasnosti ponúkame možnosť štúdia vo Výtvarnom odbore, v budúcnosti plánujeme otvoriť aj odbor Audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Naše zameranie sa sústreďuje na vizuálne umenie, v čom sa cítime doma.

Okrem samotnej výtvarnej tvorby v širokom spektre techník, sa aktuálne snažíme čoraz viac presadzovať potrebu reflexie. To znamená, že veľký dôraz kladieme na emóciu a zážitok z tvorby. Žiaci sú tak „nútení“ vnímať javy v širších súvislostiach, viesť diskusiu, vyjadriť svoj názor a nebáť sa za ním stáť. To žiakom pomáha uvedomovať si nie len svoju vlastnú hodnotu, ale aj odlišnosti svojich rovesníkov a nabáda ich k vzájomnému rešpektu.

RADA ŠKOLY

RNDr. Renáta CHAMILLOVÁ  | predseda
Ing. Martina PAVLINSKÁ | podpredseda
Mgr. art. Maria Anna CHROBOK | tajomník
PaedDr. Klaudia SATKEOVÁ | člen
PhDr. Anna LAZORČÁKOVÁ | člen
Mgr. Božena ŠTEFAŇÁKOVÁ | člen
Mgr. Ľubomíra JELENČÍKOVÁ | člen

 

RADA RODIČOV

Mgr. Michaela FÁBOVÁ
Mgr. Veronika ŠTELLMACHOVÁ 
Mgr. Jana JENDRICHOVSKÁ
p. Zuzana REPKOVÁ
p. Anton FUCHS