PRIHLÁŠKA

O ŠKOLE

ARTÍK
súkromná základná umelecká škola

V Starej Ľubovni pôsobíme od roku 2006. Spolu s vami sa snažíme posúvať za hranice výtvarného umenia. Máme skvelý tím výtvarníčok, dokonca už aj vlastnú historičku umenia, takže výtvarné vzdelanie u nás je kvalitné a komplexné. V súčasnosti ponúkame možnosť štúdia vo výtvarnom odbore. Naše zameranie sa sústreďuje na vizuálne umenie, v čom sa cítime doma.

Okrem samotnej výtvarnej tvorby v širokom spektre techník, sa aktuálne snažíme čoraz viac presadzovať potrebu reflexie. To znamená, že veľký dôraz kladieme na emóciu a zážitok z tvorby. Žiaci sú tak „nútení“ vnímať javy v širších súvislostiach, viesť diskusiu, vyjadriť svoj názor a nebáť sa za ním stáť. To žiakom pomáha uvedomovať si nie len svoju vlastnú hodnotu, ale aj odlišnosti svojich rovesníkov a nabáda ich k vzájomnému rešpektu.

RADA ŠKOLY

Mgr. Michaela FÁBOVÁ | predseda
Ing. Monika LICHVARČÍKOVÁ | tajomník
Mgr. art. Annamária MIKULÍKOVÁ | člen
PaedDr. Klaudia SATKEOVÁ | člen
PhDr. Anna LAZORČÁKOVÁ | člen
Mgr. Lucia SUCHÁNOVÁ | člen
PhDr. Kamila PETRILÁKOVÁ | člen

 

RADA RODIČOV