PRIHLÁŠKA

VÝBEROVÉ KONANIE

VÝBEROVÉ KONANIE
3. apríla 2024 Nadežda Štefančíková

Výberové konanie

Zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy Komenského 8, 064 01 Stará Ľubovňa, s evidovanými elokovanými pracoviskami, podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie miesta riaditeľa/ky

Súkromnej základnej umeleckej školy Komenského 8, 064 01 Stará Ľubovňa s evidovanými elokovanými pracoviskami

s predpokladaným nástupom 1. júla 2024.

Požadované predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa osobitného predpisu na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa § 9 ods. 1 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,

 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • ovládanie štátneho jazyka,

 • znalosť legislatívy z oblasti školstva,

 • zdravotná spôsobilosť,

 • bezúhonnosť,

 • riadiace a organizačné schopnosti,

 • ovládanie práce s počítačom (Internet, Excel, Word, PowerPoint, CorelDRAW a iné.).

Požadované doklady:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.

 2. Štruktúrovaný profesijný životopis.

 3. Doklad o dosiahnutom vzdelaní – overené fotokópie dokladu.

 4. Fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich získané špeciálne znalosti.

 5. Lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu pedagogickej činnosti.

 6. Potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi.

 7. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

 8. Návrh koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy (max. 3 strany).

 9. Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov : 

 • Výberovou komisiou je rada školy

 • Funkčné obdobie riaditeľa/ky školy je päťročné

 • Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z.z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.

 • Predpokladaný nástup do funkcie : 01.07.2024

 • Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa/ky

 • Informácie o škole získate na webovom sídle školy alebo v škole

Prihlášky s označením na obálke:

Výberové konanie riaditeľ/ka SZUŠ – NEOTVÁRAŤ!“

žiadame zaslať na adresu:

Súkromná základná umelecká škola

Komenského 8

064 01 Stará Ľubovňa

najneskôr do 30. 4. 2024 do 12.00 h.

Dátum, miesto a čas výberového konania budú oznámené písomne každému uchádzačovi, ktorý splní podmienky, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

V Starej Ľubovni, 3. 4. 2024

Nadežda Štefančíková, zriaďovateľ